Algemene voorwaarden van Alfen Puppyscholen

 

 1. Alle tussen de van Alfen puppyscholen en de cursist gesloten en te sluiten overeenkomsten worden beheerst door de navolgende voorwaarden.
 2. Cursisten zijn zij die deze overeenkomst zijn aangegaan met de eigenaar van de hondenschool en men is definitief cursist op de datum van inschrijving en betaling voor het tussen eigenaar en cursist overeengekomen cursus.
 3. Cursisten trainen te allen tijde voor eigen risico bij de hondenschool. Middels betaling van de cursusgelden verklaart cursist hiermee akkoord te gaan.
 4. Afwijkende bedingen gelden slechts indien partijen deze schriftelijk zijn overeengekomen en dan nog alleen voor de speciale overeenkomst waarvoor het afwijkende beding is overeengekomen.
 5. Inschrijving verplicht tot betaling van de gehele cursus. Betaling van het cursusgeld dient 24 uur voor aanvang van de cursus voldaan te zijn.
 6. Tevredenheidsgarantie. Nadat de cursist de inschrijving voor De Opleiding voltooid heeft en de eerste termijn van het abonnement voldaan heeft, geeft de van Alfen Tevredenheidsgarantie de cursist het recht om binnen maximaal 4 weken na aanvang van De Opleiding de deelname te annuleren. Deze annulering dient schriftelijk kenbaar gemaakt te worden bij de van Alfen Puppyscholen (p.a. P. van Zoonenstraat 12 1731 XH Winkel) en verplicht vervolgens de van Alfen Puppyscholen de cursist € 59,50 (zijnde de eerste termijn van het abonnement) binnen 45 dagen te restitueren. 
 7. Eventuele afmeldingen dienen minimaal 24 uur voor aanvang van de cursus aan ons door gegeven te worden. Afmeldingen uwerzijds leiden in principe niet tot restitutie van het cursusgeld. Dit ter beoordeling van van Alfen Puppyscholen.
 8. Indien door overmacht de cursus moet worden beëindigd door de instructeur , wordt het resterende cursusgeld, onder aftrek van de kosten voor het cursusmateriaal , aan de cursist gerestitueerd.
 9. Op het terrein van de Ranzijn Tuin & Dier dienen de honden, behoudens op uitdrukkelijk verzoek van de instructeur, aangelijnd te zijn.
 10. Honden, welke een cursus en/of gedragstherapeutische behandeling ondergaan, worden geacht ingeënt te zijn tegen overdraagbare ziekten middels gangbare periodieke entingen via een dierenarts.
 11. Indien een hond loops is of lichamelijk niet in orde, dan dient de cursist overleg te plegen met de trainer instructeur alvorens hij/zij op de les verschijnt.
 12. Indien er geen overeenstemming bestaat tussen de instructeur en de cursist betreffende de lichamelijk gezondheid van de hond, dient de cursist voor eigen rekening overleg te plegen met de dierenarts.
 13. In overleg met de instructeur is het toegestaan dat de cursist andere personen meebrengt naar de training, doch uitsluitend op eigen risico van de cursist.
 14. De cursist dient de aanwijzingen van de instructeur/gedragstherapeut te allen tijde op te volgen.
 15. Van Alfen kan het (eind)resultaat van de van de cursus op generlei wijze garanderen.
 16. Op al onze overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.
 17. Grote delen van deze website en alle teksten in het cursusboek vallen onder het copyright van Lesley van Alfen en of van Alfen Puppyscholen en mogen derhalve niet zonder schriftelijke toestemming van Lesley van Alfen of de rechtsgeldig vertegenwoordiger van  van Alfen Puppyscholen gekopieerd en of verspreid worden.

  De door u verstrekte persoonlijke gegevens zullen uitsluitend gebruikt worden voor cursusdoeleinden, uitnodigingen, kennisgevingen, aanbiedingen e.d. van de van Alfen Puppyscholen. Uw gegevens worden door ons als strikt vertrouwelijk behandeld en zullen nimmer zonder uw toestemming met derden gedeeld worden.

  De Van Alfen Puppyscholen en of Ranzijn Tuin & Dier kunnen op generlei wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade aangebracht door mij (=cursist) dan wel mijn hond.